Regulamin

RiverSea
Regulamin
DANE FIRMY: LUMIJO Łukasz Micherda 


I. Postanowienia ogólne
1. Firma LUMIJO Łukasz Micherda świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń
wymaganych w obiektach hotelowych.
2. Prowadzącym Firmę jest Łukasz Micherda (NIP: 8851601034), ul. Grabiszyńska 49/10, 53-503 Wrocław
3. Kontakt z Firmą we wszelkich sprawach odbywa się telefonicznie pod numerem (+48) 606 223 330 albo mailowo: kontakt@odpocznijsobie.com
4. Pobyt w wynajętym domku Odpocznij Sobie oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.
5. Na terenie domku Odpocznij Sobie oraz całego obiektu w jakim domku Odpocznij Sobie się znajduje
zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i
reklamowych bez zgody zarządcy domku Odpocznij Sobie.
6. Firma nie zezwala na organizację spotkań masowych na terenie wynajętego
obiektu, w tym zwłaszcza wieczorów kawalerskich i panieńskich, spotkań
kibiców.
7. Firma LUMIJO Łukasz Micherda nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
lub zgubione przez Gości na terenie obiektu, w tym rzeczy pozostawione w
pojazdach silnikowych.
8. Polityka prywatności RODO przesyłana jest wraz z umową rezerwacji.
9. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za Gościa uważa się każda osobę, która
dokonała zameldowania w obiekcie w związku z dokonaną rezerwacją
domku Odpocznij Sobie i korzysta z jego pobytu w oznaczonym czasie.
II. Zasady zakwaterowania
1. Rezerwacja domku dokonywana może być telefonicznie lub
mailowo.
2. Rezerwacji dokonuje się na osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę prawną – podmiot który będzie
dokonywać płatności oraz na którego zostanie wystawiona końcowa faktura
VAT lub paragon.
3. W momencie złożenia rezerwacji pobierane będzie 30% ceny za
zakwaterowanie - zaliczka. Termin wpłaty tej kwoty zostanie ustalony
indywidualnie i będzie zawarty w umowie rezerwacji.
4. Pozostała kwota, tj. 70% ceny zakwaterowania, opłacona musi zostać przy
zameldowaniu w dniu przyjazdu do domku Odpocznij Sobie. Zapłata może być dokonana
gotówką, przelewem natychmiastowym lub przelew na telefon. Ewentualnie
pozostałe 70% ceny zakwaterowania może zostać wpłacone na konto, na które
wpłacany był zadatek, przed przyjazdem po wcześniejszym powiadomieniu
Firmy.
5. Możliwe jest opłacenie całej rezerwacji w drodze przelewu bankowego.
Wówczas Gość przy zameldowaniu okazuje dowód uiszczenia opłaty za pobyt.

2
7. Rezerwacja wchodzi w życie z chwilą wpłaty zadatku i jego zaksięgowaniu na
koncie Firmy. Brak wpłaty zadatku w określonym w umowie rezerwacyjnej
terminie, oznacza wygaśnięcie rezerwacji bez konieczności informowania o jej
wygaśnięciu ze strony personelu Odpocznij Sobie.
8. Wpłata zadatku oznacza akceptację dokumentów wskazanych w ust. 1.
9. domku Odpocznij Sobie może korzystać w okresie pobytu tylko tyle osób, ile zostało
wskazane w umowie rezerwacji.
10. Przekroczenie ilości osób w domku Odpocznij Sobie, bez wcześniejszego
poinformowania Firmy, będzie równoznaczne z anulowaniem całej rezerwacji
bez możliwości zwrotu dotychczas wpłaconych pieniędzy.

III. Zasady pobytu
1. Z chwilą przejęcia kluczy/kodu do domku Gość staje się osobą materialnie
odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Wszelkie widoczne
szkody/usterki/braki należy zgłosić zarządcy Firmy w ciągu pierwszej godziny
pobytu na terenie domku Odpocznij Sobie. Za wszelkie zauważone i niezgłoszone
szkody/usterki/braki w wyposażeniu odpowiada Gość.
2. Należy zachować szczególną staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi
w momencie opuszczania lokalu. W domku zabrania się w
szczególności:
- palenia tytoniu/spożywania środków odurzających,
- chodzenia w butach na szpilkach,
- wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np.
meble, koce pamiętając, że meble domowe nie są meblami ogrodowymi.
- pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod
napięciem.
IV. Przepisy porządkowe
1. Osoby zakłócające spokój i porządek w domku Odpocznij Sobie mogą być usunięte bez
prawa do jakiegokolwiek odszkodowania i bez prawa zwrotu opłaty za pobyt.

2. Zabrania się głośnego puszczania muzyki na terenie domku Odpocznij Sobie i obiektu na
w jakim się znajduje, pamiętając o innych osobach i szanując ich.
3. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 07:00 rano dnia następnego.
5. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w domku Odpocznij Sobie dozwolony jest wyłącznie pod
opieką osób dorosłych.
6. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku
możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się
dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. Firma LUMIJO Łukasz Micherda może
sporządzić protokół zniszczeń, o którym będzie powiadomiony Gość.
7. Należy dbać o czystość i porządek wynajętego lokalu. Środki czystości
udostępniane są na życzenie lub znajdują się w domku Odpocznij Sobie. Ewentualne
trwalsze zabrudzenia lub usterki należy zgłaszać na bieżąco zarządcy.

V. Zasady parkowania pojazdów
1. Wynajmujący otrzymują prawo do korzystania z jednego miejsca do parkowania
pojazdu, przydzielonego dla konkretnego domku Odpocznij Sobie, co zostanie ustalone w
umowie rezerwacji.
2. Zabrania się parkowania w miejscach niewyznaczonych.
3. Firma LUMIJO Łukasz Micherda nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani
znajdujące się w nich mienie.
VI. Postanowienia końcowe
1. Goście korzystający z usług Firmy LUMIJO Łukasz Micherda zobowiązują się przestrzegać
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług
należy zgłaszać na bieżąco i bezpośrednio tel 606 223 330

Odpocznij Sobie

Odpocznij sobie  - wyjątkowy domek w Radkowie, w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych, na malowniczo położonej działce, z której rozciąga się widok na pobliskie góry.
Sprawdź dostępność
Odpocznij Sobie